Ogólne warunki sprzedaży E-commerce

Ogólne warunki sprzedaży

Oferta i sprzedaż produktów na stronie www.glamourboutiquestore.com podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży. Wszelkie inne informacje prawne można znaleźć w sekcjach: Ogólne warunki użytkowania, Polityka prywatności i Prawo do odstąpienia od umowy. Klient jest zobowiązany przed złożeniem zamówienia do dokładnego zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Przekazanie zamówienia oznacza pełną znajomość i wyraźną akceptację zarówno powyższych ogólnych warunków sprzedaży, jak i wskazanych w Formularzu Zamówienia. Po zakończeniu procedury zakupu online, Klient jest zobowiązany do wydrukowania i zachowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz związanego z nimi formularza zamówienia, które zostały już przejrzane i zaakceptowane.

1. Przedmiot

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają na celu sprzedaż produktów dokonywaną online za pośrednictwem usługi handlu elektronicznego na stronie www.glamourboutiquestore.com. Biorąc pod uwagę dużą liczbę udostępnionych produktów, ich główne cechy i ceny (w tym wszelkie dodatkowe koszty) są wyraźnie wskazane bezpośrednio na stronie.

1.2 Produkty sprzedawane w serwisie można kupić i dostarczyć tylko w krajach wskazanych w Formularzu zamówienia. Wszelkie zamówienia na wysyłkę poza te kraje będą automatycznie odrzucane podczas procedury realizacji zamówienia.

2. Przedmioty

2.1 Produkty są sprzedawane bezpośrednio przez Alinę Agnieszkę Adamkiewicz z zarejestrowaną działalnością we Włoszech, Via Isonzo 64 R – 16147 Genova (GE) – Włochy – numer VAT 01937170999 (dalej Sprzedający).

W celu uzyskania informacji możesz skontaktować się z nami: pocztą elektroniczną na adres: boutiquemessages@gmail.com, telefonicznie pod numerem: +39 010 8623133 lub pocztą na adres: Alina Agnieszka Adamkiewicz – Via Isonzo 64 R – 16147 Genova (GE) – Włochy

2.2 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują ofertę, przekazywanie i przyjmowanie zamówień zakupu produktów na www.glamourboutiquestore.com i nie regulują świadczenia usług ani sprzedaży produktów za pośrednictwem linków, banerów lub innych hiperłączy. Przed złożeniem zamówienia i zakupem produktów i usług od osób innych niż Sprzedawca sugerujemy sprawdzenie ich warunków sprzedaży, ponieważ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług przez inne osoby niż Sprzedawca.

2.3 Sprzedawane są produkty Klientowi identyfikowanemu przez dane wpisane podczas wypełniania i wysyłania formularza zamówienia w formie elektronicznej z jednoczesną akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2.4 Oferty produktów na stronie www.glamourboutiquestore.com są skierowane do pełnoletnich klientów. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz najpierw uzyskać zgodę jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, aby móc dokonywać zakupów na stronie www.glamourboutiquestore.com. Pamiętaj: dotyczy to zawsze nie tylko naszej witryny, ale wszystkich witryn, które odwiedzasz w Internecie: przeglądając Internet, widzisz lub jesteś proszony o informacje, których nie rozumiesz lub nie są dla Ciebie jasne, zawsze pytaj swoich rodziców o pomoc. Składając zamówienie za pośrednictwem tej strony internetowej, gwarantujesz i zapewniasz nas, że masz ukończone 18 lat i masz zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

2.5 Klientowi nie wolno wprowadzać fałszywych i / lub wymyślonych i / lub fikcyjnych nazw w procedurze składania zamówień online oraz w dalszej komunikacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prawnego ścigania naruszeń i nadużyć w interesie i dla ochrony wszystkich konsumentów.

2.6 Ponadto, akceptując niniejsze Warunki sprzedaży, zwalniasz Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wystawienia nieprawidłowych dokumentów podatkowych z powodu błędów związanych z danymi podanymi przez Ciebie w momencie składania zamówienia online. Jako klient jesteś odpowiedzialny za ich prawidłowe wstawienie.

3. Sprzedaż za pośrednictwem usługi handlu elektronicznego

3.1 Przez umowę sprzedaży online rozumie się umowę zawieraną na odległość dotyczącą sprzedaży rzeczy ruchomych (zwanych dalej Produktami) zawartą pomiędzy Tobą jako Klientem a Aliną Agnieszką Adamkiewicz jako Sprzedawcą w ramach usługi handlu elektronicznego organizowanej przez Sprzedawcę który w tym celu wykorzystuje technologię komunikacji zdalnej zwaną Internetem.

3.2 Aby zawrzeć umowę kupna jednego lub więcej Produktów, należy wypełnić formularz zamówienia w formacie elektronicznym (dalej Zamówienie) i przesłać go Sprzedającemu przez Internet, postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

3.3 Zamówienie zawiera:

– odniesienie do niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży;

– informacje i zdjęcia każdego Produktu oraz jego cenę;

– środki płatności, z których możesz skorzystać;

– sposoby dostawy zakupionych Produktów oraz odpowiednie koszty wysyłki i dostawy;

– odniesienie do warunków korzystania z prawa do odstąpienia od umowy;

– sposoby i terminy zwrotu zakupionych produktów;

3.4 Chociaż sprzedawca stale podejmuje środki w celu zapewnienia, że zdjęcia prezentowane na glamourboutiquestore.pl są wiernymi reprodukcjami oryginalnych produktów, w tym przyjmuje wszelkie możliwe rozwiązania technologiczne w celu zminimalizowania niedokładności, zawsze możliwe są pewne odchylenia ze względu na charakterystykę techniczną i rozdzielczość kolorów cechy Twojego komputera. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przedstawieniach graficznych produktów przedstawionych na Stronie, jeżeli z wyżej wymienionych przyczyn technicznych, ponieważ te oświadczenia mają jedynie charakter poglądowy.

3.5 Przed zawarciem umowy zostaniesz poproszony o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, w tym z informacją o prawie odstąpienia od umowy i przetwarzaniu danych osobowych.

3.6 Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę Formularza zamówienia przez Internet, po sprawdzeniu poprawności danych dotyczących zamówienia. 3.7 Językiem, w którym można zawrzeć umowę ze Sprzedawcą, jest język włoski, a obowiązującym prawem jest język włoski. 3.8 Po zawarciu umowy Sprzedawca zajmie się Twoim zamówieniem w celu uniknięcia jego uchylenia.

4. Realizacja zamówienia.

4.1 Składając Zamówienie przez Internet, bezwarunkowo akceptujesz i zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w relacjach ze Sprzedającym.

4.2 Po zawarciu umowy Sprzedawca prześle Ci e-mailem Potwierdzenie Zamówienia zawierające podsumowanie informacji zawartych już w Zamówieniu opisanych w punktach 3.3, 3.4 i 3.5.

4.3 Bez uszczerbku dla możliwości Sprzedawcy, przed wysłaniem Potwierdzenia Zamówienia, zażądać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu wskazanego przez Państwa w celu uzyskania dalszych informacji w odniesieniu do Zamówienia przesłanego przez Państwa przez Internet.

4.4 Sprzedawca nie może przetwarzać Twoich zamówień zakupu, które nie dają wystarczających gwarancji wypłacalności lub które są niekompletne lub nieprawidłowe lub w przypadku niedostępności produktów. W takich przypadkach poinformujemy Cię e-mailem, że umowa nie została zawarta, a Sprzedawca nie zrealizował Twojego Zamówienia, podając przyczyny. W takim przypadku kwota uprzednio zadeklarowana na środkach płatniczych Klienta zostanie zwrócona. Ponadto, pomimo naszych najlepszych starań, nie możemy wykluczyć, że dla niewielkiej części produktów na naszej stronie przez pomyłkę wskazana jest cena inna niż rzeczywista. W każdym przypadku sprawdzimy poprawność cen produktów podczas procesu weryfikacji zamówienia i późniejszej wysyłki produktów. Jeśli z powodu nieporozumień lub innych niedogodności cena wskazana na stronie będzie niższa od prawidłowej ceny sprzedaży produktu, skontaktujemy się z Tobą, aby sprawdzić, czy nadal chcesz kupić produkt w prawidłowej cenie. W przeciwnym razie Twoje zamówienie nie zostanie przyjęte. Jeśli prawidłowa cena produktu jest niższa niż podana na stronie, naliczymy tylko prawidłową niższą cenę i i tak wyślemy produkt do Ciebie.

4.5 Jeśli produkty prezentowane na stronie internetowej nie są już dostępne lub nie są już w sprzedaży po wysłaniu Zamówienia, obowiązkiem Sprzedawcy będzie niezwłoczne powiadomienie Cię o tym w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym wysłali Twoje zamówienie do Sprzedawcy, możliwa niedostępność zamówionych Produktów. W takim przypadku kwota uprzednio zadeklarowana na środkach płatniczych Klienta zostanie zwrócona.

4.6 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówione produkty nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.7 Każda sprzedaż dokonywana przez Sprzedawcę za pośrednictwem usługi sprzedaży internetowej może dotyczyć jednego lub więcej produktów. Wszystkie zamówienia złożone na stronie muszą odpowiadać normalnym potrzebom konsumpcyjnym. Wymóg ten dotyczy zarówno liczby produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia, jak i w przypadku wielu zamówień dotyczących tego samego produktu, nawet jeśli każde zamówienie obejmuje ilość produktów odpowiadającą normalnym potrzebom konsumpcyjnym.

4.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień od klienta, z którym toczy się spór i / lub spór dotyczący poprzedniego zamówienia. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich przypadków, w których sprzedawca uważa klienta za nieodpowiedniego, w tym na przykład w przypadku wcześniejszego naruszenia warunków umowy dotyczących zakupów online w Witrynie lub z innego uzasadnionego powodu, zwłaszcza jeśli klient był zaangażowany w jakiekolwiek oszukańcze działania.

5. Ceny sprzedaży

5.1 O ile nie wskazano inaczej na piśmie, wszystkie ceny Produktów oraz koszty wysyłki i dostawy wskazane na stronie internetowej oraz w Zamówieniu należy traktować jako podatek VAT i wyrażone w euro. Ważność podanych cen jest zawsze i tylko ta wskazana przez stronę internetową w momencie wysłania Zamówienia przez Internet. Ceny produktów oraz koszty wysyłki i dostawy mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego przed złożeniem odpowiedniego Zamówienia należy upewnić się co do ostatecznej ceny sprzedaży.

5.2 Wszystkie produkty są wysyłane bezpośrednio z Włoch. Ceny Produktów oraz koszty wysyłki i dostawy wskazane na stronie internetowej oraz w Zamówieniu, o ile nie określono inaczej, należy traktować jako niezawierające żadnych kosztów związanych z cłami i powiązanymi podatkami, których nie można obliczyć z góry, jeżeli wysyłka odbywa się w krajach spoza UE lub w krajach, w których obowiązujące przepisy przewidują opłaty importowe. W takim przypadku istnienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wskazanych powyżej zostanie wyraźnie wskazane podczas wstawiania i weryfikacji Zamówienia.

5.3 W związku z tym koszty te obciążają Klienta i muszą zostać uiszczone bezpośrednio przy dostawie Produktów, zgodnie ze wskazówkami podanymi w Potwierdzeniu Zamówienia.

6. Metody płatności

Aby zapłacić cenę Produktów oraz związane z nimi koszty wysyłki i dostawy, możesz skorzystać z jednej z metod wskazanych w formularzu zamówienia na stronie glamourboutiquestore.com, które zostały podsumowane poniżej.

6.1 Karty kredytowe i przedpłacone.

6.1.1 W przypadku zamówień online na naszej stronie akceptujemy zarówno płatności kartą kredytową, jak i przedpłaconą kartą (na przykład PostePay) bez dodatkowych opłat za produkt i wysyłkę. Przyjmuje się, że przy zamawianiu Produktów zakupionych przez Internet musisz być posiadaczem ważnej karty kredytowej oraz że imię i nazwisko na karcie kredytowej musi być takie samo, jak podane w informacjach rozliczeniowych. W przypadku braku tych warunków nie będzie możliwa realizacja zamówienia.

6.1.2 W momencie zakupu online, wraz z Potwierdzeniem zamówienia, bank referencyjny zobowiązuje się do pokrycia kwoty związanej z Zamówieniem dopiero od chwili obecnej dostępności Twojej karty kredytowej. Kwota zostanie faktycznie pobrana z Twojej karty kredytowej tylko wtedy, gdy zakupione produkty zostaną wysłane.

6.1.3 Jeśli po otrzymaniu paczki z zamówieniem, z jakiegokolwiek powodu zamierzasz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po dokonaniu płatności za Produkty zakupione online, Sprzedawca poinstruuje bank o zaksięgowaniu kwoty, która ma zostać zwrócone bezpośrednio na Twoją kartę kredytową lub na inną kartę używaną w momencie zakupu.

6.2 Paypal

6.2.1 Jeśli masz konto Paypal, sprzedawca daje Ci możliwość dokonywania płatności bezpośrednio przy użyciu adresu e-mail i odpowiedniego hasła, za pomocą którego zarejestrowałeś się na www.paypal.com.

6.3 Sofort przelewu bankowego

6.4.1 Możesz zapłacić za swoje zamówienie szybko i bezpiecznie, korzystając z bankowości domowej za pośrednictwem platformy płatności Sofort. Kwota zostanie pobrana bezpośrednio z Twojego rachunku bieżącego.

6.4 W żadnym momencie podczas procesu zakupu sprzedawca nie może poznać informacji dotyczących Twojej karty kredytowej (na przykład numeru karty kredytowej lub daty jej wygaśnięcia), przesyłanych przez połączenie chronione szyfrowanym protokołem bezpośrednio do witryny podmiotu zarządzającego płatnością elektroniczną (bank lub Paypal).

Żadne elektroniczne archiwum Sprzedawcy nie będzie przechowywać takich danych.

6.5 W żadnym przypadku Sprzedawca nie może zatem być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze i niewłaściwe użycie kart kredytowych lub przedpłaconych przez osoby trzecie, ponieważ wszystko jest zarządzane przez osoby trzecie Sprzedawcy i jest do tego upoważnione.

7. Wysyłka i dostawa produktów

7.1 Każda przesyłka zawiera:

– zamówione produkty;

– odpowiedni dokument przewozowy / faktura towarzysząca;

– wszelką towarzyszącą dokumentację wymaganą w zależności od kraju wysyłki;

– wszelkie materiały informacyjne i marketingowe;

7.2 Dostawa Produktów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego może odbywać się na różne sposoby.

7.3 Dostawa do domu klienta

7.3.1 Zakupione produkty zostaną dostarczone przez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na adres wysyłki wskazany przez Klienta w Zamówieniu z ubezpieczoną przesyłką. Dodatkowe informacje na temat kosztów można znaleźć w sekcji Wysyłka, czas i metody wysyłki oraz obsługiwane kraje.

7.3.2 Po otrzymaniu towaru do domu prosimy o sprawdzenie paczek w momencie dostawy przez kuriera. W przypadku widocznych uszkodzeń możesz odmówić przyjęcia przesyłki. W przeciwnym razie wygaśnie możliwość dochodzenia swoich praw w tym zakresie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Tylko wtedy, gdy Klient, który zawiera umowę, jest Konsumentem (tj. Każdą osobą fizyczną działającą w serwisie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową), będzie miał prawo odstąpienia od zawartej umowy ze Sprzedawcą bez ponoszenia kary i bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym Sprzedawcę w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż Przewoźnik uzyska fizyczne posiadanie towaru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone i dlatego nie można z niego skorzystać, jeśli zakupione produkty zostały dostosowane na wyraźną prośbę użytkownika w momencie składania zamówienia.

8.2 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, masz następujące możliwości:

8.2.1 Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, musisz zalogować się do sekcji Moje konto na stronie po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. W sekcji Moje zamówienia znajdziesz listę swoich zamówień z linkiem obok każdego z nich, aby aktywować procedurę zwrotu. Korzystając z Internetowego Formularza Zwrotu w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktów, możesz zgłosić chęć odstąpienia od umowy, wskazując, które Produkty zostaną zwrócone.

8.2. 2 Alternatywnie do powyższego możesz również złożyć inne wyraźne oświadczenie woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, w tym poprzez wypełnienie formularza odstąpienia zgodnie z załącznikiem I, część B dekretu ustawodawczego 21/2014, które będziesz musiał wyślij nam listem poleconym.

8.3 Wypełniając Formularz zwrotu online, otrzymasz wszystkie informacje niezbędne do zwrotu Produktów.

8.4 Prawo do odstąpienia od umowy podlega następującym warunkom:

– zwracane Produkty muszą zostać zwrócone w całości

– zwracane Produkty nie mogą być używane, zużyte, umyte, zabrudzone lub uszkodzone i nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania;

– zwracane produkty muszą zostać zwrócone w opakowaniu dokładnie takim, w jakim zostały wysłane, wraz ze wszystkimi akcesoriami i etykietami.

– zwracane Produkty muszą zostać wysłane do Sprzedającego w jednej przesyłce. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Produktów z tego samego Zamówienia zwróconych i wysłanych w różnym czasie;

– zwracane Produkty muszą zostać dostarczone kurierowi w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania produktów;

– w przypadku, gdy Sprzedawca, przy zakupie określonego pakietu Produktów, oferuje możliwość ich zakupu po niższej cenie niż to by było praktykowane przy ich indywidualnym zakupie (np. 5 × 4, 3 × 2 itp.), z prawa odstąpienia można również skorzystać w przypadku zwrotu tylko niektórych zakupionych produktów: w takim przypadku cena zostanie ponownie obliczona, biorąc jako odniesienie cenę zwykle pobieraną przy zakupie pojedynczego produktu. We wszystkich innych przypadkach (np. Sprzedaż wiązana, operacje z nagrodami itp.) Z prawa do odstąpienia można skorzystać tylko w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych Produktów, co wyklucza częściowe wykluczenie.

8.5 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z poprzednimi warunkami (paragraf 8.4), Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wpłaconych przez kwot nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o Twojej decyzji skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzymał już zwrot towaru lub jeśli dostarczysz Sprzedającemu dowód, że towar został już wysłany. Sprzedawca użyje tej samej metody płatności, której użyłeś w pierwotnej transakcji w celu ponownego kredytu, chyba że wyraźnie poprosisz Sprzedającego o użycie innego sposobu, a ten ostatni wyrazi na to zgodę.

8.6 W przypadku odstąpienia od umowy jedynymi kosztami na Twój koszt pozostaną początkowe koszty wysyłki zamówienia zakupionych produktów. Wszelkie inne koszty zostaną zwrócone przez Sprzedającego, w tym koszty dostarczenia towaru zwróconego po wykonaniu prawa odstąpienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z ewentualnego wyboru przez Państwa innego i droższego sposobu dostawy niż standardowy rodzaj dostawy od oferowany przez Sprzedającego).

8.7 Sprzedawca zobowiązuje się również do pokrycia początkowych kosztów wysyłki Produktów wyłącznie w przypadku ich uszkodzenia w transporcie lub błędów w transporcie przez Sprzedawcę. Tylko w takich przypadkach Sprzedawca zwróci Ci również kwotę zapłaconą jako koszty wysyłki. Sprzedawca wyśle kuriera ekspresowego do odbioru Produktu pod wskazany przez Ciebie adres.

8.8 Do zwrotu będziesz musiał skorzystać wyłącznie z Kuriera wskazanego przez Sprzedawcę w Formularzu Zwrotu Online: w ten sposób nie będziesz musiał ponosić kosztów poniesionych przez Ciebie za zwrot zakupionych produktów, gdyż płatność ta zostanie dokonana w Twoim imieniu, bezpośrednio przez Sprzedającego. Następnie Sprzedawca, z wyjątkiem postanowień pkt.8.7 powyżej oraz w przypadku zwrotu wady produktu, potraktuje Ci należny Ci zwrot zryczałtowanej kwoty równej wcześniej poniesionym przez Ciebie kosztom wysyłki i dostawy do domu. zakupionych produktów lub kosztów wysyłki zwykle przewidzianych dla kraju dostawy. Ponadto od momentu zwrotu zakupionych produktów do spedytora wskazanego przez Sprzedawcę w formularzu zwrotu online, Sprzedawca zwalnia Cię z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia produktów w transporcie.

8. 9 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez zastosowania wskazanych powyżej sposobów (np. Po upływie 14 dni przewidzianych prawem lub bez wypełnienia internetowego Formularza zwrotu lub bez spełnienia warunków określonych w pkt.8.4 powyżej itp. .), nie będziesz uprawniony do zwrotu kwot już zapłaconych Sprzedającemu. W ciągu 10 dni od wysłania wiadomości e-mail, za pomocą której zostaniesz powiadomiony o braku akceptacji zwrotu, odpowiadając na samą wiadomość e-mail możesz na własny koszt odebrać produkty w stanie, w jakim zostały zwrócone Sprzedającemu. W przeciwnym razie Sprzedawca może zatrzymać produkty, oprócz kwot już zapłaconych za ich zakup.

8.10 Prawo do odstąpienia od umowy nie może mieć zastosowania w przypadku produktów spersonalizowanych na Twoje wyraźne życzenie w momencie składania Zamówienia.

9. Gwarancja na produkty niezgodne

9.1 Sprzedawca odpowiada za wszelkie wady produktów oferowanych na stronie, w tym za niezgodność towarów z zamówionymi produktami, zgodnie z przepisami prawa włoskiego.

9.2 W szczególności w przypadku niezgodności Klient, który jako Konsument zastrzegł umowę, będzie miał prawo do bezpłatnego przywrócenia zgodności produktów poprzez naprawę lub wymianę albo do uzyskania odpowiedniej ceny. Zmniejszenie lub rozwiązanie umowy dotyczącej spornych towarów i wynikający z tego zwrot ceny.

9.4 Wszelkie koszty zwrotu wadliwych produktów ponosi sprzedawca.

10. Kontakt:

W celu uzyskania informacji możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail boutiquemessages@gmail.com lub pod adresem: Alina Agnieszka Adamkiewicz, Via Isonzo 64R, 16147 Genova (GE) – Włochy

11. Komunikacja z klientem

Klient przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na to, że wszelka komunikacja, zawiadomienia, zaświadczenia, informacje, raporty oraz w każdym przypadku wszelka dokumentacja z wykonanych operacji, odnosząca się do zakupu Produktów, będzie przesyłana na adres e-mail adres wskazany w momencie rejestracji, z możliwością pobrania informacji na trwałym nośniku w sposób iw granicach udostępnionych przez Serwis.

12. Prywatność

Możesz uzyskać informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, przechodząc do naszej Polityki prywatności.

13. Prawo właściwe, rozstrzyganie sporów i właściwy sąd

13.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu włoskiemu i będą interpretowane na jego podstawie, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek innej nadrzędnej zasady kraju stałego zamieszkania Klienta. W związku z tym interpretacja, wykonanie i wypowiedzenie Ogólnych warunków sprzedaży podlega wyłącznie prawu włoskiemu (bez uszczerbku dla jakiejkolwiek innej nadrzędnej zasady kraju stałego zamieszkania klienta) oraz wszelkich sporów z nimi związanych i/lub wynikających z nich. Rozstrzygnięte będzie wyłącznie przez włoski organ sądowy, jak dokładniej określono poniżej. W szczególności, jeżeli Klient kwalifikuje się jako Konsument, ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca jego zamieszkania lub zamieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub według wyboru Konsumenta w przypadku działań podejmowanych przez Konsumenta.

13.2 Platforma internetowa do alternatywnego rozwiązywania sporów (ODR). Biorąc pod uwagę, że sprzedawca jest zawsze dostępny w celu polubownego rozwiązania powstałych sporów, poprzez bezpośrednie kontakty wskazane w punkcie 10), Klienci są informowani, że zgodnie z art. 524/2013 oraz uchwałę w sprawie ODR, o której mowa w ustawie n. 500/2015, obowiązująca od 15 lutego 2016 r., Komisja Europejska utworzyła platformę internetową do rozstrzygania sporów ODR („internetowe rozstrzyganie sporów”) związanych z zakupem towarów przez Internet, dostępną pod następującym linkiem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Poprzez platformę ODR Klient może zapoznać się z listą organów ODR, znaleźć odnośnik do każdego z nich i rozpocząć procedurę rozwiązywanie sporów online. Więcej informacji na temat platformy można znaleźć pod następującym linkiem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show

14. Modyfikacja i aktualizacja

Sprzedawca może w każdym czasie dokonać zmian lub poprawek do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. W związku z tym Klient będzie zobowiązany zaakceptować jedynie Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w chwili dokonania danego zakupu. Nowe Ogólne Warunki Sprzedaży będą obowiązywać od dnia ich opublikowania na stronie www.glamourboutiquestore.com oraz w odniesieniu do zamówień złożonych po tej dacie.